Läkargruppen Mölndalsbro

Vårdcentral 031-67 55 50

Psykologmottagning

Du som är listad hos oss har möjlighet att få behandling för inre psykologiska problem som exempelvis oro/ångest, nedstämdhet/depression, eller stress- och sömnproblematik av våra psykologer.

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling eller psykoterapi är ett samlingsnamn på många olika metoder som baserat på evidens och beprövad erfarenhet syftar till att minska psykiskt lidande. Vi på Läkargruppen arbetar främst utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och MCT (Metakognitiv Terapi).  

Vi utgår från att psykiskt lidande är del av livet och att vara människa och skall således inte alltid behandlas som någonting sjukt. Men när lidandet är mer intensivt och långvarigt än vad man kan förvänta sig så kan det vara så att de strategier man har använt sig av för att hantera negativa tankar och känslor inte fungerar så bra eller kanske till och med vidmakthåller problemet.

Med grund i KBT eller MCT undersöker vi vilka strategier du har använt dig av, hur de fungerat för dig, och vid behov testar vi nya strategier som du får öva på tillsammans med psykologen men också på egen hand mellan träffarna genom “hemuppgifter”. 

Hur går det till?

För att få behandling hos psykolog behöver du först besöka någon av våra läkare. Om läkaren tänker att psykologisk behandling skulle kunna vara hjälpsamt kommer vi psykologer att konsulteras.

I det fall psykologisk behandling inte bedöms vara aktuellt återkopplar läkaren. Exempel på när det kanske inte är lämpligt med psykologisk behandling på vårdcentral är om man befinner sig mitt i kris och önskar stödsamtal, om man är i behov av par- eller familjeterapi, eller om man redan har pågående behandling via psykiatrin. Om man precis påbörjat eller justerat pågående medicinsk behandling för måendet kan det också vara lämpligt att avvakta med psykologkontakt.

Oftast tar dock psykologen kontakt med dig via telefon eller kallar till ett bedömningssamtal på plats för att tillsammans ta reda på hur vi bäst kan hjälpa dig. Målet är att du efter samtalet skall ha en plan för hur du kan gå vidare.

Den här planen kan se ut på många olika sätt. För vissa patienter kan det vara råd eller ”psykologiska verktyg” man får ta med sig hem och prova, och då är det enda gången man ses. Andra patienter vill komma tillbaka en eller flera gånger och arbeta vidare med det vi pratat om. Och för ytterligare andra så planerar vi in en hel behandling, vanligtvis i grupp eller via internet-KBT men ibland även individuellt på plats. Ibland kommer vi fram till att det finns andra instanser som kan erbjuda mer lämplig hjälp och då har vi möjlighet att skicka en remiss.

Vi erbjuder

 • Internetförmedlad KBT-behandling där patienten arbetar på egen hand hemifrån ca 2-4 timmar i veckan i ca 8 veckor. Programmen innehåller text, filmklipp och övningar. Stöd från din behandlare ges huvudsakligen via meddelanden i programmet men kan vid behov kompletteras av telefonsamtal, videobesök eller mottagningsbesök. De problem som vi behandlar genom internetförmedlad KBT är:
  • Sömnproblem 
  • Nedstämdhet och depression 
  • Ångest 
  • Social fobi 
  • Oro 
  • Stress 
 • Gruppbehandlingar där deltagarna tillsammans med psykologen hjälps åt att analysera och behandla problematiker. Behandlingen går till precis som vid individuella kontakter med en del information från psykologen men också praktiska moment som övningar och ”hemuppgifter”. Fördelen är att deltagarna lär sig mycket från varandra. Du får givetvis själv välja precis hur mycket du delar med dig av till gruppen.
 • Individuell psykologisk behandling där patient och behandlare träffas under några sessioner med fokus på ett specifikt psykologiskt problem. Därefter utvärderas hur behandlingen fungerat och vi gör tillsammans en plan för hur du kan fortsätta arbetet för god livskvalitet. 

Om du är nyfiken, osäker på om du är i behov av sjukvård, eller vill ha konkreta tips på vad du kan göra på egen hand rekommenderar vi 1177 – Vårdguiden för psykiska sjukdomar och besvär

Vill du lära dig mer om sömn och få konkreta förslag om vad du själv kan göra för att sova bättre rekommenderar vi 1177 – Sova bra – utan sömnmedicin

Har du akuta psykiska problem och behöver omedelbar vård kan du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning.
Ring 1177 Vårdguiden för hjälp med vart du ska vända dig.

Vid akut farlig situation, ring 112.